HOME APARITII SERVICII CONTACT
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
ISTORIA ROM�NILOR / TESTE pentru preg�tirea examenelor de ADMITERE la ACADEMIA DE POLI�IE, �i la FACULTATEA DE ADMINISTRA�IE PUBLIC� (SNSPA)
Lucia NOVAC
ISBN: 978-973-7622-84-6
Pag: 0
 
 Prezenta lucrare �i propune s� vin� �n ajutorul acelora care se preg�tesc pentru admiterea la Academia de Poli�ie sau la Facultatea de Administra�ie Public� din cadrul SNSPA.


Pentru elaborarea lucr�rii au fost consultate manualele de clasa a XII-a aflate �n vigoare �n anul �colar 2008/2009 �i aprobate prin Ordinul Ministerului, Educa�iei Cercet�rii �i Tineretului.


Lucrarea este structurat� pe cele patru teme mari recomandate de Program�:


1. Popoare �i spa�ii istorice


2. Oamenii, societatea �i lume ideilor


3. Statul �i politica


4. Rela�iile interna�ionale


Testele


- cuprind trei tipuri de itemi (cu r�spunsuri la alegere, logic� istoric�, ordonare cronologic�) pentru toate lec�iile cuprinse �n cele patru capitole, (mai pu�in Studiile de caz) ceea ce v� ofer� posibilitatea alegerii testelor �n func�ie de cerin�ele Programei examenului pentru care v� preg�ti�i.


- au fost elaborate pe teme �i grupe de lec�ii (pentru identificare, �n dreptul fiec�rui con�inut se afl� �nscris num�rul testului sau testelor aferente);


- fiecare test este alc�tuit din 30 de itemi;


- pentru u�urarea verific�rii corectitudinii rezolv�rii testelor, baremul de corectare a fost inclus �n finalul fiec�rui test;


- pentru evaluare, baremul de notare este urm�torul: 3x30=90p; din of.10p.
In finalul lucr�rii lucr�rii sunt prezentate un num�r de �ase teste finale, dintre care ultimele trei au fost alc�tuite special pentru recunoa�terea termenilor istorici. �n acela�i scop prezenta lucrare cuprinde �i un �Dic�ionar istoric� unde ve�i g�si explica�ia termenilor istorici existen�i �n manuale.


Lu�nd �n considerare faptul c� structurarea materie, conform noii Programe s-a f�cut pe teme mari, al c�ror con�inut cuprinde evenimente din diferite epoci istorice, am considerat de un real folos introducerea unor �Repere cronologice�, care s� vin� �n ajutorul utiliz�rii adecvate a coordonatelor temporale �i spa�iale relative la un subiect istoric.


.............................................

Healthprose drugs
 17 x 24
 CUPRINSArgument

Tema I Popoare �i spa�ii istorice

Testul 1 - Testul 7Tema II Oamenii, societatea �i lumea ideilor

Testul 1 - Testul 11Tema III Statul �i politica

Testul 1 - Testul 22Tema IV Rela�iile interna�ionale

Testul 1 - Testul 7Teste finale

Testul 1 - Testul 3Teste pentru recapitularea termenilor istorici

Testul 1 - Testul 3Repere cronologiceDic�ionar istoricBibliografiePrograma pentru examenul de bacalaureat 2009 - Istorie
Pret: 30 RON

 
Programare web: Filip Net