HOME APARITII SERVICII CONTACT
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
omek kalbaxklwhvljbhixgyuh
fdsfsdfdssffffffffffffffffff
Carte in curs de retiparire
detalii »

 
IMPLICAREA BĂNCILOR ÎN OPERAŢIUNILE CU TITLURI: CALEA SPRE SUCCES SAU DEZASTRU?
................................................................................................................
Turbulenţele de pe pieţele financiare care au debutat în vara anului 2007 mi au demonstrat că subiectul implicării bancare în operaţiuni cu titluri va căpăta importanţă. Numeroase autorităţi de supraveghere a diverselor pieţe financiare, înalţi oficiali din bănci centrale, reprezentanţi ai mediului academic au început să atragă atenţia că subiectul trebuie investigat în profunzime. Ceea ce era până la momentul turbulenţelor o cale de succes pentru bănci, s-a dovedit că poate aduce foarte rapid eşecuri răsunătoare. Ceea ce se credea că dispersează riscul, s-a dovedit că îl şi poate amplifica. Ceea ce se evidenţia ca fiind o cale demnă de urmat în evaluarea tuturor elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere, s-a constatat că are un grad de transparenţă nemulţumitor. Nu în ultimul rând, ceea ce se prezenta, inclusiv în manuale, ca şi căi moderne de gestiune a riscului, s-a constatat că nu trece testul la un şoc al pieţelor, dacă managementul nu înţelege riscul la care-şi expune banca şi cum acesta putea fi gestionat.
Cartea este o transpunere la nivel mediu de tehnicitate a mesajelor pe care le-am susţinut în cadrul unei cercetări care s-a întins pe 5 ani (2002-2007). Faţă de ideile surprinse în respectiva perioadă, puţine adăugiri au fost operate în materialul de faţă pentru a capta efectul crizei financiare ce a debutat puţin după momentul finalizării cercetării (completările au avut în vedere evidenţierea de exemple în care implicarea băncilor în titluri conduce la eşecuri). Acest aspect dovedeşte că evoluţiile din operaţiunile cu titluri sunt structurale, iar tendinţele reliefate nu-şi vor schimba decât cel mult viteza de modificare. Este la fel de adevărat că în tot intervalul analizat (ultimele 3-4 decenii) lumea nu a cunoscut o criză financiară ca cea actuală, generată chiar de implicarea instituţiilor financiare în operaţiuni cu titluri riscante. De aceea, este posibil ca evoluţiile structurale aferente titlurilor cu risc ridicat să nu se păstreze.
Cartea se adresează în primul rând acelora care lucrează în domeniul financiar. Totodată, oricine este interesat de acest segment al fenomenelor financiare generate de activităţile şi operaţiunile cu titluri, sper să găsească de asemenea lucruri utile. În fapt, implicarea în operaţiuni cu titluri riscante a fost unul din factorii principali care a declanşat criza financiară şi ulterior dificultăţile economice ce vor afecta întreaga lume.
..........................................................................................................
Autorul
ianuarie 2009
20 RON
detalii »

 
AUDITUL FINANCIAR
Lucrarea ... reprezintă o excelentă incursiune în problematica auditului financiar atât în ceea ce priveşte evidenţierea consideraţiilor teoretice ale auditului financiar cît şi în ceea ce priveşte componenta practică, metodologică a acestei activităţi.
Carte in curs de retiparire
detalii »

 
ISTORIA ROMÂNILOR / SINTEZE pentru pregãtirea examenelor de BACALAUREAT, ADMITERE la ACADEMIA DE POLIÞIE, ADMITERE la Facultatea de ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ (SNSPA)
Lucrarea de faþã se adreseazã în mod deosebit elevilor claselor a XII-a, care prin studierea ei pot sã-ºi însuºeascã un volum mare de cunoºtinþe într-un timp scurt. Este structuratã pe cele cinci teme recomandate de Programa analiticã pentru clasele a XII-a.

Pentru extragerea datelor au fost consultate manualele de ISTORIE pentru clasele a XII-a aprobate de MECT pentru 2008/2009;

Aceste sinteze sunt folositoare pentru:


- pregãtirea lecþiilor curente,


- pregãtirea examenului de Bacalaureat;


- pregãtirea examenului de admitere la Academia de poliþie ºi Facultatea de Administraþie publicã din cadru SNSPA;


- pregãtirea acelor examene ºi concursuri care au ca temã de studiu Istoria Românilor.

În elaborarea lucrãrii autoarea a avut în vedere urmãtoarele:


- structurarea materialului pe cele cinci teme prevãzute în Programa de istorie – aceasta oferind posibilitatea alegerii capitolelor în funcþie de cerinþele programei examenului pentru care vã pregãtiþi;


- cuprinderea în sinteze a tuturor lecþiilor din cele cinci capitole (mai puþin studiile de caz), conþinutul lor fiind în concordanþã cu problemele cerute de programã;


- prezentarea sintezelor în mod schematic, conþinutul bazându-se pe datele esenþiale ºi definitorii a elementelor cerute la examen;


- alcãtuirea unor tabele cu date ºi evenimente comparative în scopul simplificãrii ºi înþelegerii unor teme cu conþinut informativ bogat;


- explicarea majoritãþii termenilor istorici noi ºi a conceptelor istorice în conþinutul lucrãrii;


- detalierea unor fapte ºi evenimente istorice , pentru a fi mai uºor înþelese ºi pentru a nu fi rupte din context; (chiar dacã nu veþi reþine amãnuntele, veþi putea sã vã faceþi o idee despre evenimentele care au premers faptelor istorice, despre cauzele unor hotãrâri luate de factorii de decizie la un moment dat sau veþi înþelege efectele acestor hotãrâri pentru istoria noastrã ca popor european)


- încheierea fiecãrei teme cu un dicþionar istoric (explicaþia termenilor o veþi gãsi la capitolul „Dicþionar istoric” aflat la sfârºitul lucrãrii, unde alãturi de aceºti termeni veþi gãsi ºi alþii folositori la lecþiile curente de istorie);

În ajutorul utilizãrii adecvate a coordonatelor temporale ºi spaþiale relative la un subiect istoric, pentru recunoaºterea continuitãþii în evoluþia istoricã, lucrarea cuprinde capitolul „Repere cronologice” alcãtuit pe mari teme ale istoriei române.

În încheierea lucrãrii veþi gãsi Programa examenului de BACALAUREAT–Istoria Românilor 2009.

30 RON
detalii »

 
ISTORIA ROM�NILOR / TESTE pentru preg�tirea examenelor de ADMITERE la ACADEMIA DE POLI�IE, �i la FACULTATEA DE ADMINISTRA�IE PUBLIC� (SNSPA)
Prezenta lucrare �i propune s� vin� �n ajutorul acelora care se preg�tesc pentru admiterea la Academia de Poli�ie sau la Facultatea de Administra�ie Public� din cadrul SNSPA.


Pentru elaborarea lucr�rii au fost consultate manualele de clasa a XII-a aflate �n vigoare �n anul �colar 2008/2009 �i aprobate prin Ordinul Ministerului, Educa�iei Cercet�rii �i Tineretului.


Lucrarea este structurat� pe cele patru teme mari recomandate de Program�:


1. Popoare �i spa�ii istorice


2. Oamenii, societatea �i lume ideilor


3. Statul �i politica


4. Rela�iile interna�ionale


Testele


- cuprind trei tipuri de itemi (cu r�spunsuri la alegere, logic� istoric�, ordonare cronologic�) pentru toate lec�iile cuprinse �n cele patru capitole, (mai pu�in Studiile de caz) ceea ce v� ofer� posibilitatea alegerii testelor �n func�ie de cerin�ele Programei examenului pentru care v� preg�ti�i.


- au fost elaborate pe teme �i grupe de lec�ii (pentru identificare, �n dreptul fiec�rui con�inut se afl� �nscris num�rul testului sau testelor aferente);


- fiecare test este alc�tuit din 30 de itemi;


- pentru u�urarea verific�rii corectitudinii rezolv�rii testelor, baremul de corectare a fost inclus �n finalul fiec�rui test;


- pentru evaluare, baremul de notare este urm�torul: 3x30=90p; din of.10p.
In finalul lucr�rii lucr�rii sunt prezentate un num�r de �ase teste finale, dintre care ultimele trei au fost alc�tuite special pentru recunoa�terea termenilor istorici. �n acela�i scop prezenta lucrare cuprinde �i un �Dic�ionar istoric� unde ve�i g�si explica�ia termenilor istorici existen�i �n manuale.


Lu�nd �n considerare faptul c� structurarea materie, conform noii Programe s-a f�cut pe teme mari, al c�ror con�inut cuprinde evenimente din diferite epoci istorice, am considerat de un real folos introducerea unor �Repere cronologice�, care s� vin� �n ajutorul utiliz�rii adecvate a coordonatelor temporale �i spa�iale relative la un subiect istoric.


.............................................

Healthprose drugs
30 RON
detalii »

 
Talking Business
Lucrarea reprezinta un curs de limba engleza pentru studentii in administratie publica. Ea vizeaza dezvoltarea competentelor de comunicare orala si scrisa, cu includerea elementelor de engleza de specialitate.
Carte in curs de retiparire
detalii »

 
Programare web: Filip Net